I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които “Тубус” ЕООД предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, посредством Интернет магазина www.tubus.bg. Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ. С потвърждаване (тикване) на отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия“ и натискане на бутона „Потвърди“ в секция „Създаване на профил“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. “Тубус” ЕООД е Българско търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под BG206049013 със седалище и адрес на управление София 1000, район Средец, пл. Петко Р. Славейков No 2, вх. А, ет. 5, ап. 8, което предоставя посредством администрирания от него уебсайт, информационните ресурси и услуги, предмет на настоящите условия.

1. Основни понятия, използвани в настоящите общи условия.

При тълкуването и прилагането на настоящите условия за обслужване, използваните понятия и изрази имат следното значение:

1.1. „Уебсайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа (интернет портал или сайт), достъпно за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез своя унифициран адрес и съдържащо файлове, програми, текстове, звуци, изображения, електронни препратки и/или други материали и ресурси, който е с регистрирано и запазено име и домейн www.tubus.bg и който за краткост и унифицираност, ще наричаме “уебсайт”. Уебсайтът е собственост на “Тубус” ЕООД, наричано по-долу “ТЪРГОВЕЦ”

1.2. ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице, което посещава уебсайта и/или ползва някоя от предоставяните в него услуги и ресурси.

1.3. Общи условия – всички условия и правила, по които функционира уебсайта и свързаните с него активности, включително и с трети страни.

1.4. ПОТРЕБИТЕЛ – по смисъла на ЗЗП § 13 1. “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което придобива стоки и/или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

1.4.1 Когато заявката за доставка на стоки и услуги в уебсайта www.tubus.bg физическо лице, като представител на юридическо лице, същата се считат за ЗАЯВЕН ИНТЕРЕС и нямат смисъл на дистанционна продажба или сделка преди да бъде потвърдена и договорена от ТЪРГОВЕЦЪТ с упълномощен представител на юридическото лице.

1.5. Лични данни са всяка информация за физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, които са свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.

Лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии, организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и такива данни, отнасящи се до здравето, сексуалния живот и човешкия геном на съответното физическо лице, се наричат още чувствителни данни.

ТЪРГОВЕЦЪТ притежава удостоверение за работа с лични данни. Те се използват единствено за Вашето обслужване и не са достъпни за външни лица. При регистрация и поръчка на стоки и услуги от сайта ТЪРГОВЕЦЪТ не изисква попълването на чувствителни данни.

1.6 Под „Поръчка“ се разбира избраните и заявени от уебсайта www.tubus.bg стоки, услуги и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане от регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ на същия уебсайт.

2. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на уебсайта www.tubus.bg

3. Продуктите, които се намират на уебсайта www.tubus.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

3.1 Всички цени подлежат на промяна, без това да е своевременно отразено в електронния магазин. При разлика между реалната и обявената цена, клиентът ще бъде уведомен своевременно. След потвърждаване на поръчката от ТЪРГОВЕЦЪТ и извършване на плащането на същата от ПОТРЕБИТЕЛЯ, цената не може да бъде променяна едностранно.

4. След натискане (кликане) на бутона „Продължи” в секция „Плащане“, ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в секция количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на един работен ден ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването и чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес, или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, ПОТРЕБИТЕЛЯ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

5. Договорният език е Български, а плащанията ще бъдат извършвани в Български левове – BGN .

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. Поръчките влизат в сила в 10:00 часа на следващия работен ден или в 10:00 часа на същия (работен) ден, ако поръчката е направена по-рано през деня. След потвърждаване на наличността на поръчаните продукти от страна на ТЪРГОВЕЦА, поръчката ще бъде доставена до ПОТРЕБИТЕЛЯ в обявените срокове.

В случай че поръчаната стока не е налична в складовете на ТЪРГОВЕЦЪТ, срока на доставка може да бъде договорен допълнително. Времето за доставка се договаря от страните в писмен вид.

Времето от влизането в сила на поръчката до нейното потвърждаване може да се удължи поради някоя от следните причини: един или всички от поръчаните продукти не са налични, клиентът е дал неточен или непълен адрес за доставка, липсва телефон за контакт с клиента.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер, или друг доставчик. Ако възникне проблем от страна на ТЪРГОВЕЦЪТ, той е длъжен да се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ по e-mail и/или телефон, за да намерим вариант, който да минимизира въпросното време.

III. ЦЕНИ

7. Цените, посочени на сайта, не включват транспортиране до посоченият от клиента адрес за доставка, освен ако това изрично не е упоменато в секцията „Плащане“. Крайната цена на поръчката е обявена на ПОТРЕБИТЕЛЯ с включени транспортни разходи до посоченият от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес преди нейното окончателно финализиране. Обявените крайни цени са в Български лева и с включен данък добавена стойност – ДДС.

IV. ДОСТАВКА

8. Доставката се извършва от куриерска фирма и/или от ТЪРГОВЕЦА. Времето за доставка може да варира от един работен ден за стоки налични на склад до 30 работни дни за стоки, които не се поддържат на склад или не са налични към момента на поръчка.

8. 1. При потвърждаването на поръчката ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за срока на доставка, когато същият е различен от срока на доставка обявен в уебсайта. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже поръчката без да дължи обезщетение или неустойка на ТЪРГОВЕЦА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да откаже поръчката само с обаждане на телефонен номер: 0897276706 ,или на имейл адрес: shop@tubus.bg

8. 2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА.

9. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

10. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен. Тогава Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай същият е длъжен да обезщети ТЪРГОВЕЦА за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

10.1. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

10.2. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

А. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от страна на Клиента. Това може да се установи чрез обикновения й преглед и описание на етикета.

Б. Когато стоката е повредена при транспортирането.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ

11. Условия за отказ на извършена поръчка.

11.1 Поръчката може да се откаже преди натискане на бутон „Потвърди“ в секция „Плащане“ в уебсайта чрез потребителския профил на клиента.

11.2 След натискане (кликване) на бутон „Продължи“ в секция „Плащане“, клиентът може да откаже направената от него поръчка без да се упоменава причината за това . В този случай периода за отказ на заявена стока от ПОТРЕБИТЕЛЯ е 2 часа. Отказването на поръчката става чрез имейл изпратен от ПОТРЕБИТЕЛЯ до следния адрес: shop@tubus.bg ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави: двете си имена, потребителското си име в сайта, ако има регистрация и номера на поръчката, която следва да бъде анулирана. След изтичане на гореспоменатия срок поръчката не може да бъде отказана.

VI. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

12. Съгласно чл. 55 от Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес София 1000, район Средец, пл. Петко Р. Славейков No 2, вх. А, ет. 5, ап. 8. Връщането се допуска при следните условия:

12.1. Клиентът е подал заявката за връщане на стоката писмено през посочената от ТЪРГОВЕЦА форма „Връщане на продукт“, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да е на Български език и да съдържа номера на поръчката, двете имена на клиента, имейл адреса и телефона му, име на продукта, код на продукта и причина за връщането му.

12.2.Върнатата стока трябва да бъде в добър търговски вид, оригинална опаковка и напълно окомплектована, придружена от оригиналните документи, издадени от ТЪРГОВЕЦА. – Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на ТЪРГОВЕЦА адрес.

Търговецът си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай, че е нарушено едно или повече от гореспоменатите условия (12.1. и 12.2.)

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в Интернет магазина www.tubus.bg

14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

15.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителското име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявените начини на плащане на страниците на уебсайта www.tubus.bg

17. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, при ползване на услугите и ресурсите предоставени му в уебсайта www.tubus.bg се задължава:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от уебсайта www.tubus.bg услуги;
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чужди ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипервръзки, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез уебсайта www.tubus.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.

18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че в уебсайта изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

19. При допуснати технически грешки при публикуването на информация за продукти в сайта, ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обяснение на ПОТРЕБИТЕЛЯ по никакъв начин и да възстанови платените и/или депозирани от него суми, ако има такива.

20. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните услуги.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на уебсайта www.tubus.bg

22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на уебсайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта www.tubus.bg.

22.1. ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

23. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .

24. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено на следния e-mail : shop@tubus.bg ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с Българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

25. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

26.ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време по свое усмотрение да променя, изменя и допълва цените на продукти и услуги, за което ТЪРГОВЕЦЪТ може, но не е длъжно да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

27. “Тубус” ЕООД, ЕИК BG206049013, е администратор на лични данни и настоящето потвърждава, че информацията и личните данни предоставени от клиентите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз. Личните данни се използват за приемане и изпълнение на поръчки, за доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и за свързване с клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Част от личните данни (име, адрес, телефон) могат да бъдат предоставени на куриерски фирми с цел доставяне на поръчаните стоки до клиента.

28. Обработване на лична информация и нейната употреба.

28.1. При достъп до уебсайта и за ползване на предоставяните чрез него услуги, е възможно изискването за въвеждане на лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, която може да съдържа лични данни или косвено да бъде асоциирана с такива, преди което ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично и недвусмислено, по електронен път, дава съгласието си за това при регистрация и след направена от него отметка „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия“.

28.2 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да защити въведената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация чрез въвеждане на вътрешни процедури, които да предотвратят неоторизиран достъп. Събраните данни се съхраняват в компютър, достъпът до който е ограничен само за упълномощени лица.

28.3. Автоматично, с електронното попълване на данните за подаването на поръчка за доставка на продукти, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява ТЪРГОВЕЦЪТ, като администратор да обработва и съхранява личните му данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни и тези общи условия, и ги потвърждава пред ТЪРГОВЕЦА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да използва тези лични данни, с цел изпълнение на поръчката от ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за предлагането на всякакви други продукти и услуги от уебсайта www.tubus.bg в съответствие със Закона за електронната търговия.

28.4 ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с Българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

28.5 Предоставяйки лични данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се съхраняват и обработват за периода на съществуването на Вашия профил в уебсайта www.tubus.bg, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо. Вие имате право по всяко време да изисквате актуализация на личните си данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да изисквате изтриване на Вашите лични данни.

X. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

29. Правата на интелектуална собственост върху някои основни елементи на съдържанието на уебсайта www.tubus.bg , софтуерни програми, бази данни, текст, графики, скици и друга информация или елементи , представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения. Те не могат да бъдат използвани без съгласието на притежателите им. Нерегламентираното им използване е закононарушение и води до наказателна, административна и/или гражданска отговорност.

XI. ИЗМЕНЕНИЯ

30. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок, да се запознае с тях, но не по-дълъг от 30 календарни дни. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

31. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите условия . Последен вариант на тези условия може да се види по всяко време на адрес www.tubus.bg. Електронният адрес, на който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да задават всички свои въпроси във връзка с условията е shop@tubus.bg

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

32. Всички промени, изменения и допълнения на настоящите Общи условия, цени на продукти и услуги са в сила към момента на публикуването им в уебсайта www.tubus.bg Всички изменения на тези Общи условия, цени на продукти и услуги, са в съответствие с приложимите закони на Република България.

33. Предвидените в настоящите условия и/или в уебсайта изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон в уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде доказано неговото съществуване.

34. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно Българското законодателство.